Comments

~~>Ïðèðîäà<~~
Status Online | ID: 330
URL https://dchublist.biz/?do=hublist&id=dc-ilya-pp-ua
Address dchub://ilya.pp.ua
Name ~~>Ïðèðîäà<~~
Topic openSUSE Tumbleweed! Ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ñíåñòè ñâîè óíûëûå, ãëþ÷íûå, ñèíèå ôîðòî÷êè; è ïîñòàâèòü áûñòðóþ, íàä¸æíóþ, êðàñèâóþ, ç¸ë¸íóþ GNU/Linux îñü!
Description GNU/Linux openSUSE KDE Õàðüêîâ Ïðèðîäíûé Êðóãëîñóòî÷íûé
Category Not available
Software PtokaX
Owner ilya@ilya.pp.ua
Location UA Ukraine
Users 30 | 73
Share 27.14 TB | 67.80 TB
User limit 32767
Share limit 0 B
Slot limit 5
Hub limit 0
Reliability 80.04%
Checked 2020-01-30 00:24:14 | 2017-11-04
Votes +0 | -0 | 0
Website Not available
Email ilya@ilya.pp.ua

Online users

Nick Share
ILYA 884.01 GB
Ñîëíöå 0 B
10936 158.30 GB
Alfy 55.90 GB
Aqua_man 815.11 GB
DCman_WBR1A 5.06 GB
Lotos_Graf33 2.19 TB
Mo-Tan 1.39 TB
NFC88 2.33 TB
RSX 234.13 GB
Rabbit-WqtW 0 B
Teamo 7.02 GB
Voras_R195 7.47 TB
[RO][RDS]DANYS 47.47 GB
[UA.Kiyv.Undernet]hztn 3.04 TB
[fly]Rabbi_R314 72.62 GB
[fly]Smile_R155 322.77 GB
[fly]Troll_Qbhr 7.56 GB
[fly]User_RRft 0 B
carnaurok 106.87 GB
darkfires 55.74 GB
ddf552233www 0 B
drtugrik 1.75 TB
faceless_777 2.92 TB
kirik778[svao] 1.88 TB
norgrask 0 B
servos 1.14 TB
tolotl 154.46 GB
tretertlyed54e65rtursw 0 B
val1 173.50 GB

Comments

There are no comments for this hub, you can write one here.