[MTS]

For this hub use Client DC++ SkyLinkDC++ Multilanguage EN RU RO UA FR PT BY ES LT PL HU BG DK NO NL SK

Client Name Description Version Download: Count:
SkyLinkDC++ Client DC++ SkyLinkDC++ x64 Language EN RU RO UA FR PT BY ES LT PL HU BG DK NO NL SK 22434 18,8 Mb download 85944
SkyLinkDC++ Client DC++ SkyLinkDC++ x86 x64 Language EN RU RO UA FR PT BY ES LT PL HU BG DK NO NL SK 22434 17,8 Mb download 42856
Status Online | ID: 275
URL https://dchublist.biz/?do=hublist&id=mts-hub
Address NMDC | dchub://80.247.96.153
ASN MTS PJSC
Failover
Name [MTS]
Topic Not available
Description 1
Category Not available
Software Verlihub
Owner Self
Location RU Russian Federation
Users 29 | 54
Share 30.51 TB | 52.58 TB
User limit 6000
Share limit 0 B
Slot limit 0
Hub limit 0
Reliability 99.62%
Checked 2020-08-10 19:26:43 | 2017-11-03
Votes +0 | -0 | 0
Website Not available
Email Not available

Online users

Nick Share
OpChat 0 B
Verlihub 0 B
193400dgJHG 40.64 GB
2pac 156.44 GB
855 10.32 GB
AVR 63.24 GB
Hammer 13.81 TB
Lisa 1018.98 MB
MADM1k3 8.45 TB
Mo-Tan 1.58 TB
Mountain_Aquila 69.31 GB
Serg_home 587.50 GB
Urok 112.21 GB
User-qciU 15.71 GB
[RO][NOTHELLE] 363.26 GB
[Ro][Cl][Digi]Miri 335.40 GB
[fly]Cool_Uceq3 74.57 GB
faceless_777 2.94 TB
fvblsx4 143.26 GB
ghfgf 0 B
kamsky 375.93 GB
kamunga 120.81 GB
kolrkds 0 B
pastyh 763.65 GB
tomasmas 37.47 GB
user68521 94.11 GB
v64i 0 B
y2b0k698df328djek3 86.60 GB
Âëàäèìèð 0 B
èðæè2020 276.04 GB
ñìåðò 98.91 GB

Comments

There are no comments for this hub, you can write one here.